چکیده:

امروزه در صنعت بانکداری وام­ها نقش اساسی دارند، بطوریکه بخش زیادی از دارایی­های یک بانک از وام­های پرداخت شده به افراد و شرکت­ها تشکیل می­شودو در نتیجه با افزایش تعداد درخواست­های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت­ها، ارائه روشی برای مدیریت این وام­ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش­روی بانک­ها می­توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت­های بانکی بوده و باتوجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش­های پیش­روی سیستم بانکی کشور است. یکی از راه­های کمی­سازی و اندازه­گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده ازمدل­های امتیازدهی اعتباری (Ϲꓢ ) است. این مدل براساس معیا­ر­های کمی و کیفی، ویژگی­ها و عملکرد وام­های قبلی را مدلسازی می­نماید تا عملکرد آتی وام­هایی با وضعیت مشابه را پیش­بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می­شود که ویژگی­های کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و …. به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیش­بینی خوبی برخوردار است.

 

واژگان کلیدی:

تسهیلات اعطایی، امتیازدهی اعتباری، ریسک اعتباری، مدل اعتباری، مدل لاجیت  

نویسندگان:

دکتر محمد جلیلی، دکتر محمد خدائی وله‌زاقرد، مهدیه کنشلو   این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://ensani.ir/file/download/article/20120426153936-5031-23.pdf