چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش از دو روش توصیفی- پیمایشی و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا[1] (P. D) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش‌اعتبارات پرداختی همه بانکهای فعال طی سالهای 85- 1377 که شامل 11 بانک تجاری و تخصصی بوده است را دربر می گیرد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی سالانه بانکهای تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و‌اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی‌اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.

اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻛـﻼن اﻗﺘﺼـﺎدي دوﻟـﺖ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف رﺳﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻏﻴﺮ این ﺻﻮرت اعطاي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ از ﻣﺴﻴﺮاﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺠﺮ می‌شود . بیﻛﺎري و اﺷﺘﻐﺎل ناقص، ﻳﻜﻲ از بزرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن روبه‌رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف و اولویت‌های هر دوﻟﺘﻲ ، ازﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدي است.

واژگان کلیدی :

-اعتبارات بانکی – اشتغال – رشداقتصادی -اعتبارات تکلیفی -اعتبارات غیرتکلیفی

نویسنده:

پرویز سعیدی

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://journals.umz.ac.ir/article_65_33a9e17a9c4d103227ca739257b7a8c3.pdf