چکیده:

اشتغال را مي توان به لحاظ اهميت، در ابعاد عملي شخصيت انسان، منشا هويت و ابزار رسيدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. به طور کلي طي سال هاي اخير، تامين اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در قالب يکي از دغدغه هاي اقتصادي و به عنوان ضروري ترين هدف براي مديريت کشور و برنامه هاي اقتصادي در ايجاد فضاي کسب و کار مدّنظر قرار گرفته است. در اين زمينه، سياست هاي پولي و اعتباري جايگاه ويژه اي دارند، به طوري که استفاده از اعتبارات، خواه در سرمايه گذاري هاي جديد، خواه در تامين سرمايه در گردش، منجر به افزايش توليد مي شود و از اين رو مي تواند در اشتغال زايي تاثير بسزايي داشته باشد. در اين راستا، يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر اشتغال، اعتبارات بانکي است که از طريق فراهم سازي فرصت هاي سرمايه گذاري براي توليدکنندگان، زمينه توسعه و ايجاد فرصت هاي شغلي را براي جويندگان کار فراهم مي سازد. البته لازم به ذکر است که کارايي نظام پولي و مالي هر کشور و نحوه مديريت مالي واحدهاي اقتصادي موجود، شرط لازم و کافي براي دستيابي به اين آثار مثبت اقتصادي است، که در صورت نبود آنها، چه در بخش اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات، اثرات مطلوب و مورد انتظار بر جاي نخواهد ماند.

عملکرد سيستم بانکي از جمله تعيين کننده هاي کلان اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار است که البته مي تواند بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. اختصاص تسهيلات به يک بخش، بدون شک اثرات غيرمستقيمي بر ساير بخش ها نيز خواهد داشت، به طوري که تسهيلات متنوع بانکي ايجادکننده فرصت هاي شغلي جديدي در اقتصاد است.

اين مطالعه، به دنبال بررسي اثرات تسهيلات بانکي به همراه ساير تعيين کننده هاي کلان، بر اشتغال بخش هاي اقتصادي ايران از جمله صنعت، کشاورزي و خدمات در طي سال هاي (1385ـ1350) است. بر اين اساس، يک مدل اشتغال تصريح مي شود و به روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (SUR) براي بخش هاي فوق الذکر برآورد مي گردد. نتايج تجربي مدل، زمينه هاي لازم را براي تحليل اثرات مختلف رشد تسهيلات واقعي بانکي بر توسعه فضاي کسب و کار در بخش هاي اقتصادي ايران فراهم مي سازد.

واژگان کلیدی :

فضاي کسب و کار، اشتغال، بخش هاي اقتصادي، اعتبارات بانکي، رگرسيون به ظاهر نامرتبط (SUR)

نویسندگان:

طيبي سيدكميل, عباسلو ياسر

   

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113696