چکیده

بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. لذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قراردادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان‌ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است.

مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی 31 استان با بهره‌گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل‌های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک‌های خصوصی و 79 درصد توسط بانک‌های دولتی پرداخت می‌شود. یافته‌های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های کم درآمد در مقایسه با استان‌های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون‌های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک‌های دولتی با تفاوت معنی‌دار نسبت به بانک‌های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد بالا معنی‌دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها نقش مؤثری دارد.

 

واژگان کلیدی:

اعتبارات بانکی؛ رشد اقتصادی؛ مالکیت بانک‌ها؛ بانک‌های دولتی و خصوصی؛ سطح درآمد استان‌ها

نویسندگان:

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین

   

این مقاله را میتوانید در لینک ذیل مشاهده نمایید :

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4694_8173bdec85c5f34a09d43fb01b878310.pdf