چکیده:

با توجه به گسترش سيستم بانکي کشور در سال‌هاي اخير و همچنين افزايش تسهيلات و خدمات بانک‌ها، بررسي تاثير عملکرد سيستم بانکي بر خالص اشتغال در بخش‌هاي اقتصادي اهميت زيادي پيدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد است. بدين منظور، اين مقاله به بررسي آثار ناشي از تخصيص تسهيلات بانکي کشور به بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات و اندازه‌گيري روند اشتغال‌زایی در آنها در دوره 1352-1385 پرداخته است. در اين خصوص، با معرفي و فرموله سازي شاخص‌هاي اشتغال‌زایی خالص در قالب ايجاد شغل و تخريب شغل، ميزان اشتغال‌زایی خالص تسهيلات بانکي در بخش‌هاي اقتصادي کشور در دوره مذکور محاسبه شده است.

در مجموع به واسطه اختصاص تسهيلات بانکي به بخش‌هاي صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات، بخش کشاورزي از بالاترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده و بخش خدمات از پايين‌ترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده، برخوردار بوده است. با اين حال، نتايج به دست آمده گوياي نوسان در عملکرد نظام بانکي کشور نسبت به اشتغال‌زايي در بخش‌هاي اقتصادي به ويژه خدمات بوده است، به طوري که اين نوع تسهيلات در سال‌هايي از دوره مذکور به تخريب شغل منجر شده است.

واژگان کلیدی:

تسهيلات بانکي، ايجاد شغل، تخريب شغل، بخش‌هاي اقتصادي، ايران

نویسندگان:

سيدكميل طيبي، مهسا ساطعي، پريسا صميمي

  این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: https://www.sid.ir/FileServer/JF/30013890401.pdf