چکیده:

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که به عنوان منبع تأمین نیاز پولی اشخاص شناخته شده است و عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک نماید. بی‌تردید یکی از آثار و پیامدهای فعالیت‌های تأمین مالی در بانک‌ها و موسسات مالی، پیدایش مطالبات غیرجاری است و هرچه جامعه در حال رشد و توسعه باشد، میزان تسهیلات و وام‌های دریافتی افزایش یافته و به موازات آن بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می‌گیرند. در حال حاضر، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای کشورهای مختلف اسلامی در چگونگی بازپرداخت تعهداتشان می‌باشد. نتایج بررسی تطبیقی مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد که علیرغم بکارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور از لحاظ منابع در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری می‌باشد.

 

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق، مطالبات مشکوک‌الوصول، مطالبات سررسید گذشته، تجارب کشورهای اسلامی  

نویسنده:

لیلا محرابی   این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1393/1393-1393/9306-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf