چکیده:

در اين مطالعه اثر تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسي شده است. در واقع، با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.

بخش صنعت در اقتصاد ایران در دهه 80 شمسی با رشد متوسط سالانه بیش از 11 درصد نزدیک به 20 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد ( بانک مرکزی ایران ). همجنین بخش معدن نیز به رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر سهمی نزدیک به یک درصد از ارزش‌افزوده کل اقتصاد را دارا می‌باشد.

مروری بر شاخص‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1386-1375) از متوسط رشد سالانه 6/7 درصد ( قیمت ثابت سال 1376 ) برخوردار بوده است که نزدیک به 3 برابر متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (2/8 درصد) است، به این ترتیب نقش مهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی مشخص می‌باشد.

واژگان کلیدی:

ارزش افزوده، بخش صنعت و معدن، تسهيلات ثابت، تسهيلات سرمايه در گردش، روش ARDL، معادلات همزمان

نویسندگان :

حسين صمصامي، رضا اميرجان

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/4010313905906.pdf