چکیده:

ارزش ﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌ گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل‌های ارزش‌ گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن‌‌ نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های منتخب، مطالعه شده است. بدین­ منظور، داده‎‌های پانل بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، برخی مشخصه‌های بانکی به‌منظور تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل‌های تحقیق شده‌‌اند. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

واژگان کلیدی:

بانک؛ رشد تسهیلات‌دهی؛ ارزش‌گذاری دارایی‌ها؛ رشد غیرعادی‌ تسهیلات‌دهی

نویسندگان:

نوروز کهزادی، سیاوش گلزاریان‌پور، حامد سلطانی‌نژاد

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

http://jifb.ibi.ac.ir/article_85161_333a63a1b3ab2924454f898cb390307e.pdf