چکیده:

هدف از اين پژوهش، شناسايي ميزان تاثيرگذاري اعتبارات اعطايي بانک‌ها در کنار متغيرهاي ديگر بر ارزش‌افزوده بخش صنعت است. براي آزمون تجربي از مدل خودهمبستگي برداري VAR استفاده کرده‌ايم. که چگونگي آثار شوک‌هاي مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و ميزان توضيح دهندگي تغييرات متغيرها بر رشد اين بخش با روش تجزيه خطاي پيش‌بيني مورد توجه قرار گرفته است. نتايج توابع عکس العمل آني نشان مي دهد که رشد اقتصادي در بخش صنعت بيشتر متاثر از اعتبارات بانکي تخصيص يافته به اين بخش است.

تورم و تعداد شاغلان از متغيرهاي ديگري هستند که به طور يکسان بر رشد بخش صنعت اثر مي گذارند و ميزان اثرگذاري آنها از تاثير اعتبارات بانکي تخصيص يافته به اين بخش کمتر است. همچنين، نتايج تجزيه واريانس نشان مي‌دهد که در تمامي دوره‌هاي توليدي (کوتاه‌مدت و بلندمدت) اعتبارات بانکي تخصيص يافته به بخش صنعت از مهم‌ترين عوامل موثر بر رشد توليد در اين بخش بوده که بيشترين تغييرات اين متغير را توضيح مي‌دهد. پس از آن، در کوتاه‌مدت ابتدا تورم و سپس، شاغلان بخش صنعت بيشترين درصد تغييرات رشد اين بخش را توضيح مي‌دهند. حال آنکه در بلندمدت پس از اعتبارات بانکي ابتدا شاغلان و پس از آن، تورم بيشترين درصد تغييرات در رشد اين بخش را به خود اختصاص مي‌دهند.

واژگان کلیدی :

اعتبارات اعطایی شبکه بانکی، ارزش‌افزوده ، مدل خود رگرسیون‌برداری، توابع عکس‌العمل آنی، تجزیه واریانس

نویسندگان :

منیژه هادی‌نژاد، آزاده محرابیان

    این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=181807