چکیده:

بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نهادهای مالی در هر اقتصاد محسوب می‌شوند که ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت‌های مهم نظام بانکی می‌باشد؛ لذا برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی تعیین گردد. به منظور اتخاذ تصمیم‌گیری مناسب، سامانه اعتبارسنجی اطلاعات جامع‌تری از وضعیت اعتباری مشتریان (حقیقی و حقوقی) در اختیار بانک‌ و موسسات مالی قرار داده در نتیجه با اطمینان خاطر بیشتری به ارائه تسهیلات می‌پردازند. در این مقاله تلاش شده است با هدف کاهش میزان ریسک اعتباری در بانک‌ها، به بررسی و ارائه مدل مفهومی به استناد مولفه‌های سامانه اعتبارسنجی و ریسک اعتباری بانک‌ها بپردازیم.

 

واژگان کلیدی:

سامانه اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری، ریسک اعتباری، ارزیابی اعتباری، مطالبات معوق، تسهیلات  

نویسندگان:

دکتر ناصر یزدانی، سعیده دهقان، مهدی شکیب   این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/31761_3528837666.pdf