به دلیل شدت و فراوانی ریسک اعتباری در بین سایر ریسک‌های محتمل در نهادهای مالی، از آن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین نوع ریسک یاد می‌شود که مدیریت آن نیز از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. کتاب موردنظر در سال 2016 و با موضوع مدیریت ریسک اعتباری نوشته شده است. این کتاب در 6 بخش تدوین گردیده است که شامل مباحث زیر می‌باشد:

1- مقدمه‌ای بر مراحل و تکنیک‌های مدیریت ریسک (شامل روش‌های ارزیابی اعتبار، زیان‌های انتظاری و غرانتظاری، کنترل ریسک اعتباری، راهنمای سیاست اعتباری و …)

2- ارزیابی و درک مفاهیم وضعیت‌های مختلف مالی (شامل گزارش صورت‌های مالی، مشکلات موجود در صورت‌های مالی، محاسبه نرخ‌های متعدد و …)

3- روش‌های کمی و کیفی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری بر پایه اطلاعات وام‌گیرندگان (شامل ارزیابی اعتباری، مراحل ارزیابی اعتباری کیفی، رتبه‌بندی اعتباری، رتبه‌بندی رفتاری، مبانی آماری مدل‌سازی اعتباری، معرفی مدل‌های رتبه‌بندی در شرکت‌ها، اعتبارسنجی مشتریان و …)

4- روش‌های ارزیابی اعتبار مبتنی بر بازار (شامل مدل پرتفوی ریسک اعتباری، عوامل اقتصادی موثر در مدل‌ها، بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها در بنگاه‌ها، معرفی تفاوت مدل‌های اعتباری و …)

5- مدیریت ریسک اعتباری توسط شرکت‌های صنعتی و تجاری (مدیریت اعتباری، محاسبه خط اعتباری، ارزیابی تغییرات در سیاست اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری بین‌المللی و …)

6- نحوه رویارویی با مشکلات وام‌دهی در بنگاه‌های مالی (شامل معرفی ساختار سرمایه و وضعیت نابسامان مالی، هزینه‌های بنگاه‌ها در شرایط ناپایدار مالی، معرفی چهارچوب ورشکستگی، بیان روند ورشکستگی و ارزیابی در حالت ورشکستگی و …)

  کتاب موردنظر را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Credit-Risk-Management-Course-Taster.pdf