مطالب اخیر

جدیدترین نوع بانک دیجیتال است که در بریتانیا مجوز فعالیت دارد. مونزو در ابتدا با ارائه حساب کارت اعتباری پیش‌پرداخت مطرح گردید و در سال 2017 مجوز بانکداری آن صادر شد.