مطالب اخیر

در این مطلب به معرفی نسخه دوم کتاب مقدس اعتبارسنجی میپردازیم. در این کتاب نویسنده به جزئیات مدل‌ها پرداخته و تمرکز اصلی کتاب بر روی محاسبات و پیچیدگی‌های ریسک اعتباری مشتریان خرد و کسب و کارها کوچک قرار دارد.