مطالب اخیر

بانک مرکزی در طی خبری از تغییر هزینه خدمات بانکی اطلاع داد که باتوجه به قوانین پولی کشور هرساله به علت تورم باید تعدیلی در نرخ کارمزد بانکی صورت گیرد این درحالی که چندسال اخیر نرخ کارمزد بانکی تغییری نکرده است.