مطالب اخیر

طبق بند “ب” ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه تغییر کرده است و بانک‌ها و موسسات مالی موظفند مشتری را پیش از صدور کارت هدیه به طور کامل احراز هویت نمایند.