مطالب اخیر

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال حدود هشت میلیون و چهارصد فقره چک به ارزش یکصد و ده هزار میلیارد تومان در کل شبکه بانکی صادر شده است.