مطالب اخیر

در اين مقاله به بررسي تاثير شوک‌هاي اسمي و حقيقي از طريق سرمايه مازاد بانکي بر رفتار ارائه تسهيلات بانکي در تعدادي از بانک‌هاي منتخب کشور پرداخته شده است. در اين خصوص از سرمايه مازاد بانکي که موجب کنترل بهتر ميزان ريسک‌پذيري تسهيلات بانک مي‌گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است.