مطالب اخیر

عمده‌ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات‌گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می‌باشد که به‌عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می‌شود؛ ازاین‌رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار بر این نوع ریسک شناسایی شوند.

بهداشت اعتباری بالا در ارائه تسهیلات بانک ملی ایران، منجر به کاهش نسبت NPL این بانک شده و آنرا را در سطح مطلوبی نسبت به نظام بانکی کشور قرار داده است.