مطالب اخیر

در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي انحراف تسهيلات اعطايي در مناطق 32 گانه بانک (الف) طي سال هاي 1394-1386 و همچنين به تفکيک عقود مشارکتي و عقود مبادله اي پرداخته مي شود. نتايج حاکي از آن است که طي اين سال ها علي رغم افزايش تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي به متقاضيان، تعداد پرونده هاي بدون نظارت و در نتيجه انحراف تسهيلات به شدت کاهش يافته است.