مطالب اخیر

بانک جهانی در آخرین گزارشی که منتشر کرده است، به بررسی تاثیر دو عامل ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت بر روی چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و رشد اقتصادی ایران پرداخته است.