مطالب اخیر

رتبه اعتباری شرکت‌ها، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان را به عنوان استفاده‌کنندگان اصلی آسان می‌کند و از طرف دیگر باعث کمتر شدن هزینه سرمایه شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بهتر و ایجاد شرایط مناسب مالی برای آنها می‌شود.