مطالب اخیر

شرکت مشاوره جهانی مکنزی در جدیدترین گزارش خود به بررسی اقتصاد هند و تأثیرپذیری اقتصاد این کشور از بحران کرونا پرداخته است. این موسسه در گزارش خود از نظر 600 اقتصاددان، متخصص و سیاست‌گذار بازارهای مالی در 100 شرکت بهره جسته است.