مطالب اخیر

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخته است و از این حیث کشورها را رتبه‌بندی نموده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر و یک است که صفر نشان‌دهنده کمترین میزان توسعه انسانی و یک بیانگر عالی‌ترین حد توسعه انسانی است.