مطالب اخیر

طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، شهروندانی که دارای درآمد ثابت هستند و یا بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی، مشمول این طرح نخواهند بود.