مطالب اخیر

براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یکی از راهکارهای تعیین کننده، اطلاعات نظام بانک است که نقس بسزایی را ایفا می‌کند. اخیرا سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی را مشخص کرده است. یکی از نگرانی‌های مودیان نیز مالیاتی است که قاعدتا نباید شامل بخشی از دستوالعمل تراکنش‌های فاقد ماهیت درآمدی باشد.