مطالب اخیر

در حال حاضر رتبه‌بندی اعتباری و گسترش آژانس‌های رتبه‌بندی به کنترل بحران مالی در جهان تا حدود زیادی کمک کرده است. هدف از راه‌اندازی آژانس‌ها و تنظیم مقررات سیستماتیک آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت و رقابت است. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه بازارهای مالی و ثبات آن‌ها به طور فزاینده‌ای […]