مطالب اخیر

در طرح «فرهیختگان»، اعضای هیئت علمی و کارکنان به ترتیب از تسهیلاتی با سقف 5 میلیارد ریال و 3 میلیارد ریال برخوردار شده و نیز دانشجویان این دانشگاه با توجه به مقاطع تحصیلی قادر به دریافت 50 تا 400 میلیون ریال تسهیلات از بانک می‌باشند.