مطالب اخیر

اعتبار اسنادى پشت به پشت یا اتکایی اعتبارى است که توسط ذى‌نفع يک اعتبار که امکان تهيه و ارسال کالا را ندارد، با اتکاء بر اعتبارى که به وسیله خريدار و به نفع وى گشايش يافته است، جهت صادرکننده ديگرى که مى‌تواند کالا را تهيه و ارسال نمايد، گشايش مى‌يابد.