مطالب اخیر

طبق آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص نقدینگی و مقایسه آن در طول هشت سال گذشته، سال 1398 اقتصاد ایران شاهد بیشترین حجم نقدینگی و رقمی حدود 2400 هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذر ماه سال 1398، به 22623 هزار میلیارد ریال رسیده است.