مطالب اخیر

مرکز بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ در گزارشی، توافق تجاری فصل اول مذاکرات بین دو غول اقتصادی جهانی یعنی آمریکا و چین را امیدوار کننده دانسته و انتظار دارد که این اتفاق با اهمیت باعث ثبات رشد اقتصادی جهانی در سال 2020 شود.