مطالب اخیر

طبق سخنان مدیریت سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا متضرر گشته اند، از اواخر خردادماه آغاز خواهد شد.