مطالب اخیر

با توجه به لازم بودن تامین مالی طرح‌های ملی و انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌ها که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها به مجموع سپرده‌های آنها در استان مشخص کمتر از 50 درصد است موظف هستند این نسبت را در بازه زمانی معینی حداکثر تا پایان سال 1400 حداقل 50 درصد ارتقا دهند. به گونه‌ای که باید حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص به همان استان تخصیص داده شود.