مطالب اخیر

هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي بر توسعه و رشد اقتصادی استان گلستان است. اين پژوهش کاربردي است و در آن از دو روش توصيفي-پيمايشي استفاده و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.