مطالب اخیر

هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين نقش تسهیلات بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي در استان گلستان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، از دو روش توصيفي – پيمايشي و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي تخصصي طي سال هاي 85 – 1377 در بر مي گيرد.