مطالب اخیر

با توجه به گسترش سيستم بانکي کشور در سال هاي اخير و همچنين افزايش تسهيلات و خدمات بانک ها، بررسي تاثير عملکرد سيستم بانکي بر خالص اشتغال در بخش هاي اقتصادي اهميت زيادي پيدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است.

با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.

در اقتصاد ايران نرخ سود بانکي (بهره) به صورت دستوري تعيين مي شود و با توجه به نرخ هاي بالاي تورم در ايران، منجر به منفي شدن نرخ بهره حقيقي شده و سرکوب مالي انجام مي گيرد. در اين تحقيق، بر اساس ديدگاه مکينون و شاو، تاثير افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي بر سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد ايران بررسي شده است.