مطالب اخیر

بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي كنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق افزايش سرمایه‌گذاری مي توان بيكاري را كاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصي در سالهاي 81- 1350 است. در اين راستا، ابتدا به مباني نظري موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي ايران معين مي شود.