مطالب اخیر

چکیده: اهميت سرمایه گذاري و تسهيلات اعطايي و نقش آن ها در رشد اقتصادي، مساله‌اي است که حجم قابل توجهي از نظريه‌هاي اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است زيرا تاثير معني داري بر رشد و بهبود وضعيت اقتصادي کشورها دارد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين انباشت سرمايه با تسهيلات […]