مطالب اخیر

در اين مطالعه، مديريت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ايران از طريق تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي و منابع درآمدي جديد، از جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است.