مطالب اخیر

براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در پایان پاییز سال جاری نسبت به سال گذشته، 30.8 درصد رشد داشته است و به ارزش بالغ بر 2104 هزار میلیارد تومان رسیده است.