مطالب اخیر

قرض‌الحسنه عقدی است که یکی از طرفین بخش مشخصی از اموال خود را به طرف دیگر قرض داده که قرض‌گیرنده متعهد میشود تا عین مال یا قیمت آن را برگرداند. قرض‌الحسنه عقدی است که یکی از طرفین بخش مشخصی از اموال خود را به طرف دیگر قرض داده که قرض‌گیرنده متعهد میشود تا عین مال یا قیمت آن را برگرداند. این عقد یکی از مهمترین عقود در بانکداری اسلامی است که بانک (قرض‌دهنده) طبق قوانین و ضوابط مبلغ معینی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی (قرض‌گیرنده) به قرض واگذار می‌کند.

یکی دیگر از تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی عقد اجاره به شرط تملیک است که در این قرارداد شرط می‌شود که درپایان مدت اجاره در صورتی که مستاجر (مشتری) تمامی ضوابط مندرج در قرارداد را رعایت کرده باشد مالک عین مستاجره می‌گردد.

در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده مي‌شود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ واقعي بازدهي سرمايه‌گذاري پائين‌تر است. اين کاستي آثار مخربي بر قدرت جذب نقدينگي دارد و موجب ميل سرمايه‌هاي نقدي به طرف بازارهاي غير رسمي خواهد گرديد. از نظر فقهي نيز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمي‌شود و تنها حافظ ارزش واقعي پول خواهد بود.