مطالب اخیر

درختان تصمیم‌گیری به عنوان يکي از تکنيک‌هاي داده کاوي کاربرد زيادي در اعتبارسنجي مشتريان بانک و شناسايي آن ها براي اعطاي تسهيلات اعتباري دارد. مساله اصلي در پيچيدگي درختان تصمیم‌گیری ، اندازه بيش از حد، عدم انعطاف پذيري و دقت کم در طبقه‌بندي است.