مطالب اخیر

در اين مقاله نشان داده مي شود كه در بخش كشاورزي ايران از همه امكانات موجود استفاده بهينه نشده است و بنابراين به نظر مي رسد كه فرصتهاي اشتغالزايي در اين بخش وجود داشته باشد.