مطالب اخیر

بهداشت اعتباری بالا در ارائه تسهیلات بانک ملی ایران، منجر به کاهش نسبت NPL این بانک شده و آنرا را در سطح مطلوبی نسبت به نظام بانکی کشور قرار داده است.