مطالب اخیر

بانک صادرات در صورتی که شرکت‌ها صورت مالی شفافی از مجموعه خود، به تایید حسابرس ارائه دهند تسهیلات بدون وثیقه اعطا می‌نماید که اگرغیر این باشد تسهیلات با وثیقه ارائه نخواهد شد.

در اين مطالعه، مديريت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ايران از طريق تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي و منابع درآمدي جديد، از جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است.