مطالب اخیر

توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون‌ربا، یکی از اثرات مهم رشد اقتصادی کشور بشمار می آید. زیرا این تسهیلات بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده می‌ شوند و از این رو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاست های مهم اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود.

این مقاله در همین راستا و با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دورهٔ زمانی ۱۳۹۷:۱-۱۳۶۹:۱ و با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای به بررسی نحوهٔ تأثیر تکانه‌های (مثبت و منفی) سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری پرداخته است.