مطالب اخیر

پیش‌تر و در سایت مرآت مگ به بررسی اصلاح قانون چک و لازم‌الاجرا بودن آن پرداخته شده بود. طبق اخبار پیشین و براساس جداول زمان‌بندی شده بایستی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع گردد.

با عنایت به اصلاح قانون چک در آذر ماه سال 1397 و لازم‌الاجرایی بودن این قانون، طبق جدول زمان‌بندی در نظر گرفته شده جهت اعمال تغییرات، صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی آن از بیست و یکم آذر ماه سال جاری ممنوع خواهد شد.