مطالب اخیر

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت.

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه­های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می­کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک­های مختلفی است که می‌توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم‌ترین آنها اشاره کرد.

اشتغال را مي توان به لحاظ اهميت، در ابعاد عملي شخصيت انسان، منشا هويت و ابزار رسيدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. به طور کلي طي سال هاي اخير، تامين اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در قالب يکي از دغدغه هاي اقتصادي و به عنوان ضروري ترين هدف براي مديريت کشور و برنامه هاي اقتصادي در ايجاد فضاي کسب و کار مدّنظر قرار گرفته است. در اين زمينه، سياست هاي پولي و اعتباري جايگاه ويژه اي دارند، به طوري که استفاده از اعتبارات، خواه در سرمايه گذاري هاي جديد، خواه در تامين سرمايه در گردش، منجر به افزايش توليد مي شود و از اين رو مي تواند در اشتغال زايي تاثير بسزايي داشته باشد.

ارزیابی اعتباری برای کمک به بانک‌ها استفاده می‌شود و موضوع سنجش این است که آیا وام‌گیرندگان بالقوه، می‌توانند تعهدات وام خود را مطابق با قرارداد به انجام برسانند یا خیر؟ اما یک موسسه اعتباری نمی‌تواند از یک روش ارزیابی اعتباری برای سنجش تمام وام‌گیرندگان استفاده کند.

در اقتصادهاي پيشرفته، توسعه يافتگي يک کشور رابطه مستقيمي با حجم روابط تجاري بين المللي آن کشور دارد. بنابراين توسعه صادرات و تحصيل درآمد ارزي در سرلوحه اهداف سياستگزاران اقتصادي کشورها قرار دارد. اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با برنامه-ريزي دقيق و هموارسازي زيرساختهاي توليدي کشور که در اين بين نقش بانکها به عنوان يکي از تامين کنندگان سرمايه در ايران مهم ميباشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش از دو روش توصیفی- پیمایشی و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا[1] (P. D) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش‌اعتبارات پرداختی همه بانکهای فعال طی سالهای 85- 1377 که شامل 11 بانک تجاری و تخصصی بوده است را دربر می گیرد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی سالانه بانکهای تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است

کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال­های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست‌های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به‌وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می‌شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری تأثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک­ها است. روش شناسی پژوهش کمی و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است.

بانک‌ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه­ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص­های سلامت بانکی به­ویژه شاخص­های سلامت در بانکداری اسلامی می­باشد.

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی قرارداد های مبادله ­ای و مشارکتی تقسیم می­ شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده ­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده ­گذار در منافع ناشی از فعالیت­ های تجاری و مالی شکل می­ گیرد.