مطالب اخیر

در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تفسیر شد.

در این مقاله تأثیر رویکردهای مختلف به تعریف آستانهٔ ورشکستگی نسبت به پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرارگرفتن بانک‌ها در ایران با به‌کارگیری الگوی کاپلان مایر و الگوی مخاطرات متناسب کاکس در چهارچوب تحلیل بقا مورد بررسی قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر، پس از گزینش شاخص‌های اساسی شکل‌دهندهٔ رفتار مشتریان، به کمک روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده، ۵۲۱ نمونهٔ تصادفی از بین پرونده‌‌های تسهیلاتی مشتریان صاحبان کسب‌و‌کار متقاضی تسهیلات انتخاب شد؛ سپس فرایند آماده‌سازی داده‌ها با تلخیص و یکپارچه‌سازی و درون‌یابی برخی داده‌های مفقود صورت پذیرفت؛ در گام بعدی، نهایتاً ۸۵ شاخص جهت الگوسازی انتخاب و به‌منظور سنجش درجهٔ اهمیت عوامل مؤثر در رفتار اعتباری متقاضیان، از الگوریتم‌های درخت تصمیم، شبکهٔ عصبی، و ماشین بردار پشتیبان بهره گرفته شد که الگوریتم درخت تصمیم با میانگین قدر مطلق خطای ۱۴ درصد در بهترین حالت نرخ نکول را پیش‌بینی کرد.

این مقاله در همین راستا و با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دورهٔ زمانی ۱۳۹۷:۱-۱۳۶۹:۱ و با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای به بررسی نحوهٔ تأثیر تکانه‌های (مثبت و منفی) سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری پرداخته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآمد و تراکنش‌های مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری مشتریان برخوردار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که درخت تصمیم فازی با استفاده روش بگینگ دقت بالاتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.

در این مقاله با استفاده از داده‌های بانک‌های کشور و داده‌های بازار بین بانکی برای سالهای 1389 تا 1395 ارتباط بین ساختار ترازنامه بانک و سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کشور بررسی خواهد شد.

این پژوهش به تعیین تأثیر سپر سرمایه برای بانک‌ها به‌عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بانک‌ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دورهٔ زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این مطالعه نیز بررسی عنصر سامانه‌ای (سیستمیک) نفوذ همتایان یا تعامل راهبردی در ریسک تأمین نقدینگی در نظام بانکی ایران است و اینکه آیا تصمیمات مربوط به نقدینگی و نبود تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها تحت‌تأثیر انتخاب رقبا قرار دارد یا نه

تحقيق حاضر با هدف تعيين نقش و تاثير تسهيلات بانک‌هاي تجاري در رشد اقتصادی انجام شده است. نوع روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق مدل پنل ديتا (Panel Data) استفاده شده است.

در اين مقاله نشان داده مي شود كه در بخش كشاورزي ايران از همه امكانات موجود استفاده بهينه نشده است و بنابراين به نظر مي رسد كه فرصتهاي اشتغالزايي در اين بخش وجود داشته باشد.