مطالب اخیر

رتبه اعتباری دو غول خودروسازی فرانسه، پژوسیتروئن و رنو، بدلیل شیوع ویروس کرونا، توسط موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز تنزیل پیدا کرد.