مطالب اخیر

با برگزاری جلسه شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورخ 99/01/30 و کسب نظرات تکمیلی مدیران بانک‌ها و به ویژه با موافقت بانک مرکزی، به بانک‌ها تکلیف گردید که هیچ تفاوتی بین نرخ سود سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشوند. لذا تصویب گردید نرخ برای هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی عدد ثابت 15 درصد باشد.